JavaScript is off. Please enable to view full site.

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Αποστολή μας είναι η βελτίωση της ζωής μας μέσω της εκπαίδευσης. Μέσω της ιστοσελίδας μας παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε οπουδήποτε να δημιουργεί και να μοιράζεται εκπαιδευτικά μαθήματα/σεμινάρια , καθώς και σε οποιονδήποτε οπουδήποτε να εγγράφεται και να τα παρακολουθεί εξ’ αποστάσεως, μέσω βίντεο, τα οποία θα μπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί μόνο μέσω της ιστοσελίδας. Για την ορθή λειτουργία της πλατφόρμας μας και την πληρέστερη παροχή των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα παρέχεται στον χρήστη πρόσβαση στο περιεχόμενο των παρεχόμενων εξ’ αποστάσεως συνδρομητικών υπηρεσιών μας. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων θα παρέχεται στον χρήστη πρόσβαση στο περιεχόμενο των παρεχόμενων εξ’ αποστάσεως συνδρομητικών υπηρεσιών μας, μέσω βίντεο, τα οποία θα μπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί μόνο μέσω της ιστοσελίδας. Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης στο σύνολό τους. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης. Οι αλλαγές αυτές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα. Συνίσταται στο χρήστη να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης, έτσι ώστε να παραμένει ενήμερος για τυχόν αλλαγές. Ωστόσο, η συνεχής χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και μετά τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. 2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Για την πρόσβαση στο περιεχόμενο και την παρακολούθηση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας απαιτείται η εγγραφή του χρήστη και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Για τη δημιουργία λογαριασμού ο χρήστης οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την ιστοσελίδα στις σχετικές αιτήσεις. Επίσης, οφείλει να διατηρεί και ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής του σε περίπτωση αλλαγής, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Ο χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και οφείλει να τον διατηρεί ασφαλή και μη προσβάσιμο σε άλλα πρόσωπα. Η άδεια χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας είναι απόλυτα προσωπική και εμπιστευτική και δεν μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση που ο χρήστης υποπτευθεί ότι κάποιο άλλο πρόσωπο χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ιστοσελίδα. 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Για τη διευκόλυνση των χρηστών οι υπηρεσίες έχουν κατηγοριοποιηθεί ανά θεματική ενότητα (π.χ. επιστημονική, καλλιτεχνική κ.ο.κ.). Κάθε κατηγορία έχει τα δικά της επιμέρους μαθήματα ανά βίντεο, με τον αριθμό των μαθημάτων/βίντεο να ποικίλουν ανά θεματική ενότητα. Κάθε μάθημα/βίντεο χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό «κωδικό» και συνοδεύεται από την περιγραφή του μαθήματος, το κόστος και τη χρονική διάρκεια πρόσβασης. Η πρόσβαση από τον χρήστη είναι δυνατή ύστερα από την έγκυρη πληρωμή για κάθε μάθημα/βίντεο και όχι για ολόκληρη θεματική ενότητα. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των υπηρεσιών ανά βίντεο ή/και ανά θεματική ενότητα, καθώς και της πολιτικής χρέωσης, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, πάντοτε όμως χωρίς αναδρομική ισχύ. Ο χρηστής μπορεί να εξοφλήσει μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την στιγμή της παραγγελίας και να αναφέρει στην «αιτιολογία κατάθεσης» το ονοματεπώνυμό του και τον κωδικό του μαθήματος/βίντεο που επιθυμεί. Με την έγκυρη εξόφληση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει ο χρήστης, παραστατικό πληρωμής και θα παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης στο μάθημα/βίντεο που εξοφλήθηκε. Η ιστοσελίδα εκδίδει και αποστέλλει εξ ορισμού απόδειξη-παραστατικό πληρωμής και σε καμία περίπτωση τιμολόγιο. Η αγορά έκαστου μαθήματος/βίντεο υπόκειται σε φορολογική επιβάρυνση (Φόρο Προστιθέμενης Αξίας- Φ.Π.Α.), η οποία συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αγοράς που δηλώνεται από την ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας επιβληθούν και άλλοι φόροι, αυτοί θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή αγοράς κάθε μαθήματος/βίντεο, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης προειδοποίησης από την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης οποιωνδήποτε εξόδων σχετίζονται με πληρωμές μέσω τραπεζικών/πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ή γενικότερα πληρωμών online. Επιστροφή χρημάτων, υπαναχώρηση ή ακύρωση δεν είναι εφικτή σε καμία περίπτωση, μετά την εξόφληση. Σε κάθε μάθημα/βίντεο, εκτός από την τιμή, περιλαμβάνεται και η χρονική διάρκεια πρόσβασης σε αυτό από τον χρήστη, η οποία ποικίλλει ανά θεματική ενότητα και ανά μάθημα. Η έναρξη της χρονικής διάρκειας πρόσβασης αρχίζει από την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη του παραστατικού πληρωμής. Η πρόσβαση θα αποκλείεται αυτόματα στο χρήστη με την πάροδο του εκάστοτε χρονικού διαστήματος που ορίζεται για κάθε μάθημα/βίντεο, ανεξάρτητα αν ο χρήστης έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος πρόσβασης που απέκτησε. Παράταση του δικαιώματος πρόσβασης πέραν του χρονικού διαστήματος που ορίστηκε δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και για λόγο ανωτέρας βίας, καθώς επίσης δεν είναι δυνατή και η επιστροφή χρημάτων εξ αυτού του λόγου. Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσθετης βοήθειας στο χρήστη μέσω της αποστολής ερωτημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που θα αναφέρεται για κάθε μάθημα/βίντεο ή/και ανά θεματική ενότητα και μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το δικαιώματα πρόσβασής του στο μάθημα/βίντεο. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο της, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, ονόματα, βίντεο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας, δεδομένα, μεταδεδομένα, εφαρμογές, βάσεις δεδομένων αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας «tutorial.gr» και προστατεύεται από το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο. Η ιστοσελίδα διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το σύνολο του περιεχομένου και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης κάθε μαθήματος/βίντεο, ύστερα από την έγκυρη εξόφλησή του και για όσο χρονικό διάστημα έχει οριστεί. Η ιστοσελίδα χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η άδεια αυτή δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας επί των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η χρήση που παρέχεται στον χρήστη υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και στην απαγόρευση μεταμόρφωσης (download), αναμεταδοσης, αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορικής ή μη εκμετάλλευσης, με ή χωρίς αντάλλαγμα για οποιονδήποτε σκοπό. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Η παραβίαση των ανωτέρω από χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο επισύρει τις ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω από το χρήστη, η ιστοσελίδα θα απαγορεύει την πρόσβασή του σε οποιοδήποτε προϊόν και υπηρεσία της και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπόχρεη σε επιστροφή του χρηματικού ποσού που είχε καταβάλει ο χρήστης που παραβίασε τους Όρους Χρήσης και τα δικαιώματα της. Η ιστοσελίδα ρητά επιφυλάσσεται για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας, η οποία θα προκληθεί από την παραβίαση των δικαιωμάτων της και των Όρων Χρήσης. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Το περιεχόμενο και τα μαθήματα/σεμινάρια που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και δε δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως εκπαιδευτικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ καθηγητή/δασκάλου/εκπαιδευτικού και μαθητή/φοιτητή ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου της είναι ορθά και πλήρη. Η ιστοσελίδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εξ’ αποστάσεως υπηρεσίες διαδικτύου και να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις ή οποιαδήποτε αλλαγή σχετιζόμενη με τους παρόντες Όρους Χρήσης, αλλά και με τα μαθήματα/σεμινάρια. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ιστοσελίδα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημίας (περιουσιακής ή μη) υποστεί ο χρήστης για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων της ιστοσελίδας, για τυχόν ζημία προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση τους ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την αποτυχία κατανόησης του περιεχομένου των μαθημάτων/βίντεο. Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι η σελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεση του χρήση όλα τα ανωτέρω, θα παρέχονται χωρίς επιζήμια συστατικά. Η ιστοσελίδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για λάθη, ανακρίβειες, οποιαδήποτε ζημία (περιουσιακή ή μη) προκληθεί από τη χρήση της ιστοσελίδας, οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ιούς, Trojans horses που μπορεί να μεταδοθούν από την ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας προϋποθέτει πρόσβαση του χρήστη στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα. Η ιστοσελίδα δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη αν καθυστερήσει ή αποτύχει το δικαίωμα πρόσβασης του χρήστη στο μάθημα/βίντεο για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων από έλλειψη διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες. 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ιστοσελίδα συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία (ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας την προστασία και την ιδιωτικότητα. Η ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούνται όταν ο χρήστης εγγράφεται και δημιουργεί το λογαριασμό του. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Κατά την οικειοθελή εγγραφή του χρήστη και τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού, για την αγορά των υπηρεσιών και προϊόντων, ζητούνται από την ιστοσελίδα οι εξής πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η ιστοσελίδα: Α) Υποχρεωτικές πληροφορίες 1. Όνομα 2. Επίθετο 3. Ψευδώνυμο 4. Κωδικός Χρήστη (password) 5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Β) Μη υποχρεωτικές πληροφορίες 1. Ημερομηνία γέννησης 2. Επάγγελμα 3. Χώρα 4. Πόλη 5. Διεύθυνση 6. Τηλέφωνο Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνει ο χρήστης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα, με σκοπό την ολοκλήρωση της συναλλακτικής σχέσης και εξ’ αυτού του λόγου είναι απαραίτητα. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών ………………… της ……………….. που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση ………… με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Η ηλεκτρονική ιντερνετική διεύθυνση (IP Address) μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του χρήστη έχει πρόσβαση στο internet και στη συνέχεια μέσω του φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser) θα επικοινωνεί με την ιστοσελίδα, αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies και συγκεκριμένα: Α) «προσωρινά cookies» (session cookies) για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες, για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού», για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών, για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Β) «έμμονα cookies» για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας και για την εξατομίκευση της διεπαφής του χρήστη και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και Γ) cookies επιδόσεων (google analytics) τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο χρήστης τον ιστότοπο, όπως π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτεται συχνότερα και τα οποία συλλέγουν συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων μιας ιστοσελίδας. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσω της επιλογής ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση που επιλέξει να απενεργοποιήσει τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς και για αυτό ο χρήστης αποδέχεται εξ αρχής αυτή την επέμβαση. Θα είναι δυνατή η επίσκεψη στην ιστοσελίδα χωρίς την επέμβαση cookies, αλλά όχι και για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας από το χρήστη. Για την αλλαγή των ρυθμίσεων των cookies, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στο μενού «βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης (browser). Η ιστοσελίδα είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που έχουν συλλεχθεί για την παροχή διάφορων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή για λόγους ενημερωτικούς, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και για σκοπούς μάρκετινγκ. Η ιστοσελίδα, συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για τους εξής γενικούς λόγους:
  • την ενημερωτική υποστήριξη του χρήστη και την επιλογή του περιεχομένου που του προσφέρει, έτσι ώστε να είναι συναφές με τις γενικές του προτιμήσεις,
  • την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της χρήσης από μέρους του χρήστη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, όπως π.χ. για την παροχή περιεχομένου που τον ενδιαφέρει ή για τη διευκόλυνση της περιήγησης του,
  • την υποστήριξη της πρόσβασης στις υπηρεσίες που έχει αποκτήσει ο χρήστης, όπως π.χ. την ενημέρωση του για τυχόν ενημερώσεις, αλλαγές, διορθώσεις στο περιεχόμενο κ.οκ.
  • την ικανοποίηση του χρήστη σχετικά με τις υπηρεσίες αποκλειστικά της ιστοσελίδας και μόνο για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και σκοπούς μάρκετινγκ.
Η ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επιτρέπει την αλληλεπίδραση άλλες ιστοσελίδες στα οποία ενδέχεται ο χρήστης να έχει προσωπικούς λογαριασμούς (π.χ. facebook ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και να παρέχει διασυνδέσεις. Η εκ μέρους του χρήστη χρήση των εν λόγω διασυνδέσεων και εφαρμογών, υπόκειται στις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω ιστοσελίδων και η παρούσα ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε για το περιεχόμενό τους. Όλα τα στοιχεία του χρήστη που δηλώνει κατά τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού, καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών θεωρούνται απόρρητα. Για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με όσα και για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας, δηλαδή με την εγγραφή του ως χρήστη και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Η ιστοσελίδα δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα είναι δυνατή μόνο:
  • για την αναγκαία υλοποίηση της δυνατότητας πρόσβασης του χρήστη σε υπηρεσίες που έχει αγοράσει. Τα πρόσωπα που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή υποστήριξης προς την ιστοσελίδα,
  • όταν επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (σχετική νομοθεσία για την άρση του απορρήτου επικοινωνιών).
Η ιστοσελίδα δεσμεύεται να παρακολουθεί, επιβλέπει και να γνωστοποιεί πιθανή διαρροή δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (από τη στιγμή που θα γίνει αντιληπτό και εντός 72 ωρών στην αρχή προστασίας). Η ιστοσελίδα παρέχει το δικαίωμα στο χρήστη να διαγράψει, να διορθώσει ή/και ενημερώσει τα προσωπικά του δεδομένα, να αδρανοποιήσει τον προσωπικό του λογαριασμό, ανά πάσα στιγμή, ή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων με την πλήρη διαγραφή του προσωπικού του λογαριασμού, με την αποστολή e-mail.